+381 11 400 2 333

PRAVILA NAGRADNOG KVIZA

"Igraj za savršeno putovanje"

(U daljem tekstu: Pravilnik)


1) UVODNE NAPOMENE

Worldwide Marketing Services d.o.o. Beograd, ul. Vladimira Popovića 6, mb: 020807121 (u daljem tekstu: Organizator) utvrđuje sledeća pravila nagradnog kviza:

"Igraj za savršeno putovanje" (u daljem tekstu: Kviz znanja).

Vreme trajanja Kviza znanja je od 15.4.2019. u 12 časova – 24.4.2019. godine u 23:59 časova, sa ciljem da promoviše proizvode i usluge koje nudi Karisma Hotels Adriatic Montenegro.

Pravila Kviza znanja će biti objavljena na zvaničnoj veb stranici Karisma Hotels Adriatic www.karismaadriatic.com/nagradnikviz/pravila


2) PRAVO NA UČEŠĆE

Sva punoletna lica, koja su državljani Republike Srbije i imaju prebivalište na teritoriji Srbije imaju pravo da učestvuju u ovom Kvizu znanja.

Pravo na učešće će biti odbijeno:

• Zaposlenima kod Organizatora i/ili članovima njihove uže porodice (roditelji, supružnici, deca, sestre i braća);

• Licima direktno uključenim u organizaciju Kviza znanja i proglašenje pobednika;

• Svim drugim licima koja imaju pristup podacima u vezi sa Kvizom znanja ili članovima njihove uže porodice;

Više različitih učesnika sa istim prezimenom i istom kućnom adresom će se smatrati jednim učesnikom.


3) KAKO UČESTVOVATI

Za učešće u Kvizu znanja potrebno je da pratite tekstove na Blic portalu www.blic.rs , koji će izlaziti svakog drugog dana u periodu od 15.03. do 15.04. u 10h, i to sledećim danima: 15,17,19,21,23,25,27,29,31. marta, pa dalje 02,04,06,08,10,12,15.aprila, što je ukupno 16 objava.

U objavi 15.04. će biti objavljen poziv za učestvovanje u nagradnom kvizu i veb adresa Karisma Hotels Adriatic na kojoj se sprovodi kviz: www.karismaadriatic.com/nagradnikviz . Na veb stranici će biti istaknuto ukupno 10 pitanja, čiji odgovori podrazumevaju informacije iz prethodno objavljenih tekstova na Blic portalu. Na sajtu će, pored istaknutih pitanja, biti I forma za prijavu za učestvovanje u nagradnom kvizu: www.karismaadriatic.com/nagradnikviz/prijava

U formi koja je kreirana za potrebe nagradnog kviza, potrebno je da se svaki učesnik složi sa pravilima I uslovima učestvovanja koji su istaknuti. Nakon toga, potrebno je da učesnik unese lične podatke: ime i prezime, Facebook profil (Nickname), važeću e-mail adresu i broj telefona. Nadimak ne sme biti uvredljiv po druge korisnike kviza ili na bilo koji način kršiti pravila. Takvi nadimci biće nedozvoljeni i diskvalifikovani od strane organizatora Kviza znanja.

Kada je učesnik uneo sve tražene podatke, pristupa odgovorima na pitanja. Za svako pitanje postoji tri ponuđena odgovora i potrebno je da učesnik odabere jedan od odgovora. Nakon odabira odgovora, potrebno je da se isti pošalju na verifikaciju pritiskom na dugme „Pošalji”.

Za učestvovanje u Kvizu znanja obavezno je prihvatanje Pravila i uslova kviza.

Zabranjeno je korišćenje kompjuterskog koda, virusa, ili drugih sredstava koja mogu ometati, naneti štetu ili zloupotrebiti Kviz znanja, a sve u cilju ostvarenja najboljeg rezulatata na kvizu i osvajanja nagrada. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika Kviza i/ili zabrane učestvovanja. Organizator Kviza zadržava pravo da blokira pristup aplikaciji svim korisnicima za koje smatra da narušavaju Pravila Kviza, kao i pravo da blokira svaki pokušaj manipulacija IP adresama, poput dupliranja naloga koji u istom danu pristupaju aplikaciji sa iste IP adrese.

Organizator zadržava pravo da izvrši detaljnu proveru svakog rezultata čije je ukupno vreme na odgovorenih četiri pitanja ispod 10 sekundi.

U slučaju da organizator posumnja u pravičnost dobijenog rezultata, zadržava pravo da diskvalifikuje tog učesnika.

Vreme predviđeno za odgovore na pitanja nije unapred definisano, ali će se u konačnom rangiranju gledati vreme koje je utrošeno za odgovaranje na pitanja, I samo na osnovu vremena odgovaranja I količine tačnih odgovora će se birati pobednik.

Sva pitanja i ponuđeni odgovori se nalaze na jednoj strani i samo odabirom odgovora na svako pitanje je moguće poslati odgovore i alicirati za učestvovanje. Pored pitanja, na strani se nalazi I štoperica koja meri vreme potrošeno na odgovaranje.

Nakon završenog kviza rezultati se prikazuju na Rang listi koja se nalazi na zvaničnoj Karisma Hotels Adriatic veb stranici www.karismaadriatic.com/nagradnikviz/rang-lista

Pobednik je onaj sa najviše tačnih odgovora. Ukoliko ima više takmičara sa istim brojem tačnih odgovora, pobednik je onaj koji je za kraći vremenski rok odgovorio na data pitanja, tj. poslao odgovore.

Rang lista je istaknuta na vebstrani i ponovo se ažurira na kraju svakog dana, na Rang listi će biti prikazano pet najboljih rezultata, koji će predstavljati skor ukupno ostvarnih poena i vremenski rezultat učešća u kvizu od dana početka nagradnog kviza do poslednjeg dana trajanja kviza.

U slučaju da dva učesnika imaju isti ostvareni rezultat u kvizu, prednost će imati učesnik sa ostvarenim boljim vremenom u kvizu. Ukoliko dva ili više učesnika imaju isti ostvareni rezultat za isto vreme, prednost na Rang listi imaće učesnik koji prvi osvoji najveći broj bodova u odgovorima na bonus pitanje koje će biti objavljeno nakon pregledanih svih poslatih odgovora.

Ukoliko dva ili više učesnika imaju isti ostvareni rezultat za isto vreme i isti broj bodova u odgovorima na bonus pitanje, prednost na Rang listi imaće učesnik koji je prvi ostvario taj rezultat, tj. najviše tačnih odgovora za 60 sekundi koliko će bonus pitanje biti otvoreno.

Bonus pitanje se otkriva tek nakon zatvorenog nagradnog kviza i ukoliko postoje dva ili više učesnika koji imaju isti broj bodova i isto vreme slanja odgovora. Samo učesnici koji su ostvarili najbolji rezultat mogu da odgovaraju na bonus pitanje. Bonus pitanje će biti poslato samo učesnicima sa najboljim rezultatima.

Nagradni kviz se može odigrati jednom dnevno u toku trajanja nagradne aktivacije sa istog računara.


4) IZBOR - DEKLARACIJA POBEDNIKA

Organizator će pobednike proglasiti na osnovu broja poena i ukupnog vremena za koje je rezultat ostvaren i to tako što će prednost imati broj poena u odnosu na vreme. Pobednik je učesnik sa najboljim ukupnim rezultatom na Rang listi.

Organizator će proglasiti pobednika i njegovo ime istaći u Rang listi koja će u svakom trenutku biti vidljiva u samoj aktivaciji i to najkasnije do 05.05.2019. godine.


5) NAGRADNI FOND

Nagradni fond se sastoji od jedne nagrade – 7 dana all-inclusive letovanje u Karisma Hotels Adriatic Montenegro hotelu Holiday Village Montenegro u Ulcinju za dvoje, u periodu od 1.06. 2019. Do 1.10.2019. Nagrada podrazumeva samo boravak u hotelu, na bazi all-inclusive usluge. Nagrada ne podrazumeva transfer do I od hotela.

Broj nagrada: 1 (jedna)

Po završetku trajanja Kviza znanja Organizator će proglasiti jednog pobednika.


6) PREUZIMANJE NAGRADA

Organizator će kontaktirati dobitnika nagrade, telefonskim putem ili slanjem elektronske pošte u roku od 7 dana od dana objavljivanja Rang liste pobednika nagradnog kviza, zaključno sa 12.05.2019. godine. Dobitnik nagrade je u obavezi da preuzme svoju nagradu u Turističkoj Agenciji Paragon, Antifašističke borbe 26/16, 11070 Novi Beograd, Srbija, od ponedeljka do petka od 9 do 17h, ili da ih pozove na broj telefona: 011 400 2 333 i dogovori dalje korake oko preuzimanja nagrade. Pobednik sa sobom mora poneti lični dokument kojim potvrđuje svoj identitet, kojim se prijavio za učestvovanje u nagradnoj igri.

Ako dobitnik nagrade ne dostavi tražene podatke Organizatoru u roku od 7 dana od dana obaveštenja da je njegov rezultat najbolji, pobednik neće imati dodatno pravo na nagradu i njegova nagrada će biti data sledećem učesniku na rang listi.

Pobednik nagradnog kviza nema pravo da traži nagradu osim navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge ili se ne mogu preneti na drugo lice nakon što je nagrada prihvaćena. Nakon prikupljanja nagrade sve obaveze organizatora prema dobitnicima će biti prekinute.


7) UČESNICI U KVIZU

Samo fizička lica, odrasli starosti preko 18 godina, stanovnici Srbije imaju pravo učestvuju u ovom Kvizu znanja.

Učesnik Kviza znanja prihvata prava i obaveze predviđene ovim Pravilnikom. Učesnik je saglasan da u slučaju osvajanja nagrade, njegovi lični podaci (ime i adresa), mogu biti objavljeni kao štampani, audio vizuelni i video materijala besplatno. Organizator se obavezuje da ne otkrije informacije dobijene tokom identifikacije dobitnika trećim licima i da će štititi privatnost i poverljivost ličnih podataka učesnika u najvećoj mogućoj meri.

Svi učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili troškove koji bi mogli nastati zbog učešća u nagradnom kvizu (uključujući i troškove pristupa Internetu).

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje registrovanog učesnika u bilo kom trenutku u sledećim slučajevima:

1. Učesnik je prekršio pravila Kviza znanja;

2. Postojanje opravdane sumnje da su rezultati Kviza znanja bili izmanipulisani od strane učesnika;

3. Učesnicima za koje smatra da narušavaju Pravila Kviza, kao i pravo da blokira svaki pokušaj manipulacija IP adresama, poput dupliranja naloga koji u istom danu pristupaju aplikaciji sa iste IP adrese.

4. Učesnik je postavio uvredljiv sadržaj na rasnoj, etničkoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

5. Učesnik krši zakone Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakonu o autorskim i srodnim pravima;

6. Za vreme nagradnog kviza učesnik je na bilo koji način prekršio poverljivost, integritet i dostupnost računarskih podataka, programa ili sistema, ili izvršio krivično delo računarskog falsifikovanja i/ili kompjuterske prevare, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije.


8) POREZI

Učesnik nije odgovoran za plaćanje poreza, dažbina ili drugih finansijskih obaveza i troškova vezanih za dodeljene nagrade.


9) SPOROVI

U slučaju spora između Organizatora i učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Kviza znanja reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.


10) ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA UČESNIKA

Učešćem u ovom kvizu, Učesnici su saglasni da su njihovi lični podaci navedeni pri registraciji u aplikaciji obrađeni od strane Organizatora, ali samo podaci za pristup ovom nagradnom kvizu i oni su ograničeni na: ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona. Organizator garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator će obraditi navedene lične podatke samo u svrhu vođenja ovog nagradnog kviza (izbor pobednika, obaveštenja nagrada) I za statističku obradu.

Organizator je dužan da ne otkrije podatke u vezi sa učesnicima aktivacija prema trećim licima, osim ako je to neophodno za vođenje Kviza znanja ili organizator je dužan da dostavi iste podatke u skladu sa važećim propisima.

Učesnik ima pravo da odustane od daljeg učešća u Kvizu znanja. Nakon toga njegovi lični podaci će biti izbrisani iz odgovarajuće baze podataka.


11) PRESTANAK OBAVEZA

Nakon dodele nagrada ili po isteku roka za dodelu nagrada prestaju sve obaveze Organizatora prema pobedniku.


12) MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KVIZA

Organizator zadržava pravo da prekine Kviz znanja u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja.

Učesnici će biti obavešteni o takvom prekidu na zvaničnoj veb stranici Karisma Hotels Adriatic www.karismaadriatic.com/nagradnikviz


13) OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne prihvata nikakvu odgovornost ako učesnik iz bilo kog razloga ne može da pristupi Karisma Hotels Adriatic veb stranici www.karismaadriatic.com/nagradnikviz. Organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za eventualni gubitak sadržaja u samoj aplikaciji ili za pogrešna usmerenja, oštećenja ili neuručene podatake, bilo u smislu tehničkih poteškoća koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili bilo koje druge okolnosti.

Organizator Kviza znanja ili bilo koje treće lice ili entitet koji je uključen u usluge hostinga, razvoja, proizvodnje ili distribucije internet stranica ili Facebook objava neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu ili prouzrokovanu štetu koja bi mogla nastati iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja Facebook stranice ili iz kršenja garancija, učešće u Kvizu znanja ili negde drugde.

Da bi se izbegle bilo kakve zablude Karisma Hotels Adriatic i njeni ogranci se ne smatraju organizatori ovog Kviza znanja i zbog toga, oni neće učestvovati u nagradama, izvlačenju i / ili distribuciji, kao i prilikom odlučivanja pobednika i neće biti odgovorni za saglasnost po važećim propisima Republike Srbije i neće biti odgovorni za bilo kakva potraživanja učesnika prema Organizatoru.

Organizator je autor predmetnog Kviza znanja i odgovoran je za njegovu realizaciju od početka do kraja.


14) PRAVO NA IZMENU PRAVILA KVIZA ZNANJA

Organizator zadržava pravo da jednostrano izmeni pravila Kviza znanja u bilo koje vreme.


2019 Karisma Hotels Adriatic    |    All Rights Reserved